Løsningsmodeller

Udvikling af metoder, produkter og ydelser

Koncept for evaluering af rehabiliteringsindsatser set i et borgerperspektiv.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har ansvar for at udarbejde en evalueringsmetode til evaluering af inddragelse af brugernes i forbindelse med rehabiliteringsforløb. Der er udviklet et spørgeskema rettet mod borgeren og et spørgeskema rettet mod den pårørende. Evalueringsmetoden har været anvendt i forbindelse med evaluering af træningsmetoden Trin for trin.

Yderligere er der udarbejdet et Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse– introduktion til mulige metoder og redskaber.

Prototyper inden for velfærdsteknologier og -processer er afprøvet i rehabiliteringsforløb

De involverede projektpartnere har afprøvet og videreudviklet modeller for brugerinddragelse i rehabilitering i et samarbejde, der har inddraget virksomheder samt viden og ressourcer på tværs af netværket.

Afprøvning af nye teknologier, processer, modeller og produkter

Testning af løsningsmodellernes anvendelighed og bæredygtighed. I samarbejde med private virksomheder afprøves de foreslåede løsninger udviklet i fase 4.

I forbindelse med innovationsspor 1 om Redskaber og metoder til inddragelse og sikring af brugerens individuelle ønsker og behov er der afprøvet:

Et træningsredskab for kroniske smertepatienter kaldet Trin for Trin, der er udviklet af privatpraktiserende fysioterapeut Inge Ris Hansen, Odense Fysioterapi- og Smerteklinik. Redskabet laver et individuelt tilpasset træningsprogram, baseret på brugerdefinerede, meningsfyldte mål samt sikrer, at indhold, forløb og varighed af træningen er brugerstyret. Træningsforløbets mål er at forbedre brugerens funktionsniveau, baseret på brugerens værdier. Der er til understøttelse af træningsmetoden udviklet en mappe med træningshæfte og -skemaer m.m., der bruges i samarbejdet mellem borgeren og fysioterapeuten. Metoden har været afprøvet på henholdsvis Genoptrænings Centret, Fredericia kommune og Østjysk Smertecenter, Horsens.

I relation til innovationsspor 3 om Mobilisering af private og civile aktører er der i Fredericia kommune afprøvet følgende ydelser:

  • Visitkortordning udleveres af ansatte i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen til borgere i forbindelse med rehabiliteringsforløb. Visitkortet indeholder oplysninger om telefonnummer, adresse, hjemmesideadresse og mailadresse på FrivilligCenter Fredericia. På bagsiden af visitkortet står stikord om grupper og patientforeninger, der er tilknyttet FrivilligCenter Fredericia.
  • Støttepiller har til formål at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor til at støtte familier i hverdagslivet under og efter et rehabiliteringsforløb i Rehabiliteringsafdeling i Fredericia Kommune. Borgere i rehabiliteringsforløb tilbydes støtte og hjælp under forløbet fra en frivillig person.
  • En samarbejdsmodel i forhold til frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i rehabiliteringsforløb. Med afsæt i et borgermøde afholdt i december 2011 er der i regi af ”Fredericia Former Fremtiden” ved at blive formuleret civilsamfundsstrategi i forhold til rehabiliteringsområdet i Fredericia kommune. Civilsamfundsstrategien forventes at styrke innovation, fremme aktivt medborgerskab, styrke frivillige organisationers virke og styrke tværgående samarbejde i og mellem frivillige foreninger og kommunale afdelinger.

I forhold til innovationsspor 5 om understøttelse af selvstændig livsførelse i hverdagen er der afprøvet:
En digital platform til træningsmetoden Trin for trin, der er et system, som fysioterapeuter abonnerer på og bruger i forbindelse med rehabiliteringsforløb af smertepatienter. Systemet muliggør registrering af borgerens ressourcer, aktiviteter, træning m.m. med henblik på styring af træningsforløbet. Borgeren registrerer selv sine oplysninger og fysioterapeuten tilrettelægger og understøtter træningen i samarbejdet med borgeren gennem systemet. Se www.trin-for-trin.dk

Udarbejdelse af rapport som grundlag for spredning af viden og implementering

Afprøvningsfasen udgør sidste del af brugerinddragelsesforløbet. På baggrund heraf har UCL udarbejdet en faglig slutrapport Rehabilitering på borgernes præmisser. Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde, der ligger til grund for videnspredningen.

Om denne side