Vidensafklaring

Fase 2, hvor vi kortlægger aktørernes aktuelle viden og eksisterende metoder til inddragelse af brugernes erfaringer med rehabilitering. I forlængelse heraf udvikler vi design for den antropologiske undersøgelse.

Kortlægning og valg af innovationsspor

Der er identificeret potentielle innovationsspor

  • Intelligente træningsredskaber i rehabiliteringsforløb
  • Indretning af hjem og hjælpemidler som støtte til rehabilitering
  • Udvikling af virtuelle og sociale netværk til support af borgere i rehabiliteringsforløb
  • Private og civile aktører som støtte for borgeres rehabiliteringsforløb

Vi indsamler og analyserer de forskellige aktørers erfaringer med at inddrage slutbrugeres viden i innova­tionsprocessen ved hjælpe af semistrukturerede interviews med centrale repræsentanter for projektets partnere og litteraturstudie af eksisterende viden inden for netværket.

Udarbejdelse af undersøgelsesdesign

På baggrund af aktørernes respons designer vi den antropologiske undersøgelse med fokus på brugernes differentierede behov.

Undersøgelsen afdækker borgernes oplevelser af styrker og svagheder ved rehabiliteringsforløb:

  • i forskellige sektorer
  • med forskellige bruger- og patientgrupper
  • ved hjælp af forskellige metoder til brugerinddragelse

Undersøgelsen sætter fokus på potentialer for produkt- og ydelsesudvikling knyttet til tidligere valgte innovationsspor.

Om denne side