Produkt- og metodeudvikling

Med afsæt i analyseresultaterne fra fase 2 og 3 samarbejder private virksomheder og offentlige aktører om løsningsmodeller for den definerede udfordring for borgere i rehabiliteringsforløb

Analyse og anden databehandling

Omfatter afdækning af erkendte og ikke erkendte behov blandt brugere med fokus på det erhvervsudviklende potentiale.

Resultaterne indgår som grundlag for en række workshops med den samlede partnergruppe. Formålet med disse workshops er

 • at skitsere mulige produkter, ydelser og netværk, som kan styrke rehabiliteringsforløbet
 • at kvalificere grundlaget for inddragelse af nye virksomheder i innovationsfasen

I forlængelse her­af beskrives potentiale for nye ydelsesformer, velfærdsteknologier og markedsandele.

Kick-off konference for samspil mellem offentlige og private virksomheder

Konference med workshops/innovationsspor til kvalificering af rehabiliteringsforløb.

Inddragelse af erhvervsliv, forvaltninger og civile ressourcer til at deltage i udvikling af produkter og ydelser i brugerdreven rehabilitering.

Afledt af konferencen nedsættes klynger af virksomheder og andre aktører med det fælles formål at udvikle prototyper og starte processer, der kan lede til udvikling af nødvendige systemer, produkter mv.

Resultater fra afdækningsfaser og analyser fra projektgruppen udgør grundlag for arbejdet i innovationsfasen.

Innovationsfase og erfaringsopsamling

Virksomhederne udvikler prototyper til nye teknologier, hjælpemidler og serviceydelser.

TRIN og VEU vejleder og rådgiver private virksomheder i innovationsfasen herunder:

 • organisering af virksomheder i forhold til potentiel synergi og behov for udviklingsassistance
 • arbejdsseancer og seminarer
 • koordinering og koblinger via de øvrige partnere i forhold til brugeradfærd, brugerbehov og effektmål i forhold til rehabilitering.

Innovationsspor

Der er beskrevet 5 innovationsspor.

Følgende innovationsspor er udvalgt til at arbejde videre med i Fase 4:

 • Redskaber og metoder til inddragelse og sikring af brugerens individuelle ønsker og behov
  Hvilke redskaber og metoder kan medvirke til at afklare målsætninger, og til at udvikle funktionelle eller kognitive mål og redskaber, der kan sikre borgernes ønsker og behov?
 • Mobilisering af private og civile aktører
  Hvorledes kan 3. sektor (private borgere, NGO, foreninger mm.) støtte op om borgere i rehabiliteringsforløb?
 • Understøttelse af selvstændig livsførelse i hverdagen
  Hvordan virksomheder kan medvirke til produktfremstilling, der gør borgerne aktive og selvstyrende i deres rehabilitering? F.eks. elektroniske hjælpemidler, der styrker borgernes egenomsorg og deltagelse i dagligdagen, deltagelse i relevante sociale aktiviteter etc.

Projektleder

Annette Dalsgaard Vilain
andv@ucl.dk
5116 5553

Om denne side